GDPR villkor

Riktlinjer avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Växthus, Frejgatan 13, 114 79 Stockholm, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Växthus tillhandahåller tjänster i anslutning till din anmälan till oss och besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Växthus är personuppgiftsansvarig för Växthus behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, ta del av våra tjänster eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Växthus samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och besöker Växthus webbplats. Informationen som samlas in från dig behövs för att Växthus ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är anmäler dig besöker Växthus webbplats eller/och anmäler dig till att prenumererar på Växthus nyhetsbrev gäller följande kring insamling av personuppgifter

Prenumeranter

 • Epost
 • Postnummer
 • Ålder

 

Besöker webbplatser

 • IP-adress och information om din användning av Växthus webbplats enligt cookies text. >>länk
 1. 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är besökare på Växthus webbplatser

Växthus behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Växthus  dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som besökare på våra webbplatser.

 

 1. Grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.3 Växthus behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

 

6.4 I vissa fall kan Växthus ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att skicka varor med fraktbolag Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, logginformation
Så länge vi har rätt att lagra dessa uppgifter enligt ditt godkännande.

 

 

 1. Profilering

8.1 Växthus gör profilering utifrån dina personuppgifter, detta sker utifrån att intressant information skickas till dig utifrån det postnummer du angivit när du anmält dig.

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Växthus kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Växthus rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.3 Växthus sparar personuppgifter om kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att prenumerera på nyhetsbrev

 

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Växthus lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part

10.2 Tredje part som Växthus lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda denna informationen i syfte att genomföra den leverans av Nyhetsbrev.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Växthus om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Växthus rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Växthus kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Växthus  samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Växthus vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Växthus kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 Växthus har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Växthus kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Växthus innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Växthus info@vaxthus.net

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Växthus har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

13.1 Växthus ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Växthus kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för nyhetsbrevsutskick/vintips har du alltid rätt att invända mot sådan hantering genom att använda ”avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.